alimenty na dziecko

Świadczę usługi w zakresie prawa rodzinnego w tym w sprawach o alimenty. Sporządzam pisma procesowe, w tym pozew o alimenty, podwyższenieobniżenie alimentów, wniosek o zabezpieczenie alimentów, uchylenie od alimentów. Pomagam również w zakresie egzekucji alimentów. W związku z tym poniżej przedstawiam kilka podstawowych pojęć.

Alimenty

Alimenty to obligatoryjny obowiązek dostarczania środków niezbędnych do utrzymania się zazwyczaj osoby dziecka. Do obowiązku alimentacyjnego (płacenia alimentów) zobowiązani są rodzice wobec dziecka, były współmałżonek winny rozpadu małżeństwa, dzieci wobec rodziców.

Długi alimentacyjne wynosi 11,15 mld złotych.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Aby można było mówić o wysokości alimentów, na początku musimy ustalić wysokość kosztów utrzymania dziecka tj. opłata za przedszkole w tym obiady (szkołę), koszty ubioru, koszty zużycia mediów, koszty jedzenia itd. Wszystkie te elementy to tzw. usprawiedliwione potrzeby dziecka. Jest to pierwszy element, który ma za zadanie pokazać jakie koszty ponosi rodzic, z którym dziecko zamieszkuje na stałe. Drugim elementem składającym się na wysokość alimentów są możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, na którą zostanie nałożony obowiązek alimentacyjny. Oba te elementy są obligatoryjnie brane pod uwagę przez sąd podczas wydawania wyroku o wysokości zasądzonych alimentów.

Alimenty na dziecko

Zgodnie z art. 133 k.r.o. rodzic obowiązany jest łożyć na utrzymanie dziecka (płacić alimenty na dziecko), które to dziecko nie jest wstanie samodzielnie się utrzymać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy majątek dziecka jest na tyle duży, że pozwala na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Na dług alimentacyjny złożyło się 318 456 rodziców.

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z momentem ukończenia przez dziecko pełnoletności, czy też momentu skończenia studiów. Jak wskazano powyżej przesłanką do obowiązku alimentacyjnego jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Co za tym idzie alimenty rodzic obowiązany jest płacić również w momencie ukończenia przez dziecko pełnoletności. Tym samym, gdy dziecko ukończy 18 rok życia, a nadal kontynuuje naukę to rodzic obowiązany jest do płacenia alimentów również na dziecko pełnoletnie.

Mężczyźni stanowią 95 proc. wszystkich dłużników alimentacyjnych.

Ustanie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko ustaje z chwilą gdy dziecko jest pełnoletnie, zdolne i przygotowane do podjęcia pracy, gdy z własnej winy zaniedbuje studia oraz nie zdaje egzaminów w określonych terminach, uporczywie powtarza lata studiów, tym samym nie podejmując żadnych starań o podjęcie pracy.

Pozew o alimenty na dziecko

O alimenty na dziecko może wystąpić rodzić lub prawny opiekun dziecka, wobec drugiego rodzica, który to zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, a żyje w rozłączeniu z drugim rodzicem dziecka. Jeżeli małżeństwo ustało na wskutek orzeczenia rozwodu, to sąd obligatoryjnie w wyroku rozwodowym zasądza alimenty na dziecko, określając ich wysokość w zależności od usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Natomiast w przypadku gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego lub rodzice dziecka pozostają w separacji, to pozew o alimenty może zostać złożony przez tego z rodziców, u którego dziecko przebywa.

Pozew o alimenty należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca pobytu dziecka lub do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozywanego rodzica. Wybór należy do osoby składającej pozew.

Polscy komornicy prowadzą ok. 650 tys. spraw o zaległe alimenty.

Egzekucja alimentów

W przypadku, gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie wywiązuje się z tego obowiązku (staje się dłużnikiem), to uprawniony rodzic (będący wierzycielem) w imieniu dziecka może złożyć wniosek do komornika o wszczęcia postępowania przeciwko dłużnikowi.

Źródło danych statystycznych: KRD

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie alimentów?

Bezpłatna wycena porady prawnej, odpowiedź do 48 godzin!

Od czego zależy wysokość alimentów?
5 (100%) 1 głos(ów)