pozew o alimenty na dziecko

Chcesz złożyć pozew o alimenty na dziecko i nie wiesz jak się do tego zabrać? Chętnie pomogę Ci przy napisaniu takiego pozwu, jak również mogę sprawdzić pozew napisany przez Ciebie. Jeżeli zdecydujesz się napisać pozew o alimenty na dziecko samodzielnie musisz pamiętać, że pozew musi spełniać wszystkie formalne wymogi pisma procesowego.

Formalne wymogi pozwu o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko musi zawierać:

  • miejscowość i datę,
  • oznaczenie stron postępowania (w tym wskazanie adresów zamieszkania oraz numeru PESEL),
  • oznaczenie sądu do, którego kierujemy pozew,
  • wysokość alimentów o jakie wnosimy,
  • wskazanie o co wnosimy,
  • uzasadnienie.

Pozew ten może zawierać wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu.

Objaśnienie wymogów formalnych pozwu

Stronami postępowania są powód, czyli małoletnie dziecko w imieniu, którego działa rodzic pod którego opieką pozostaje dziecko oraz pozwany, czyli rodzic od, którego chcemy otrzymywać alimenty na dziecko.

Jeżeli chodzi natomiast o właściwość sądu, to pozew należy składać w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

W przypadku określania wysokości alimentów na dziecko należy wpisać wartość przedmiotu sporu tzw. W.P.S. Wartość przedmiotu sporu podajemy w wartości rocznej np.: jeżeli wnosimy o 500 zł miesięcznie to 500 zł x 12 miesięcy = 6.000 zł. Tym samym W.P.S. należy wpisać 6.000 zł.

Następnie należy wskazać o co wnosimy np.:

W imieniu małoletniego powoda wnoszę o:

1.     zasądzenie od pozwanego …………… na rzecz małoletniego powoda ………… alimentów w kwocie ……….. złotych miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki ……………., do dnia 15-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z raty;

2.     udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania małoletniemu powodowi, do rąk matki ……………….. w czasie trwania procesu kwoty po …………….. złotych miesięcznie płatnych z góry do dnia 15-go każdego miesiąca;

3.     nadanie wyrokowi z pkt 1 i 2 klauzuli natychmiastowej wykonalności;

4.     zaliczenie w poczet dowodów w sprawie dokumentów załączonych do niniejszego pisma na okoliczności przedstawione w jego uzasadnieniu.

W uzasadnieniu należy opisać wszelkie okoliczności jakie miały miejsce, czyli kiedy i na mocy jakiego wyroku doszło do rozwodu, wskazać, że pozwany jest ojcem małoletniego dziecka, wykazać uzasadnione potrzeby na utrzymanie dziecka, które to są powodem dlaczego wnosimy pozew o alimenty na dziecko. Każde twierdzenie w uzasadnieniu powinno zostać poparte dowodami np.: kopia wyroku sądowego, akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka, paragony, faktury itp.

Zapraszam również do zakupu pozwu o alimenty na dziecko.

Dowiedź się więcej na temat alimentów

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie alimentów?

Bezpłatna analiza problemu, odpowiedź do 48 godzin!

Pozew o alimenty na dziecko
5 (100%) 1 głos(ów)