rozwód cywilny

Świadczę usługi w zakresie prawa rodzinnego w tym w sprawach o rozwód. Sporządzam pisma procesowe, w tym pozwy o rozwód z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie. Pomagam również w zakresie podziału majątku wspólnego. W związku z tym poniżej przedstawiam kilka podstawowych pojęć.

Rozwód Cywilny

Rozwód polega na rozwiązaniu związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód może zostać orzeczony z winy współmałżonka lub nie.

W 2016 roku w Polsce udzielono 67296 rozwodów cywilnych.

Rozwód cywilny czy separacja? Sprawdź różnice

Podstawowymi różnicami pomiędzy rozwodem cywilnym a separacją są:

  • po orzeczeniu rozwodu możemy wstąpić w nowy związek małżeński, czego nie możemy uczynić pozostając w separacji. Możemy natomiast separację znieść, co w efekcie przywróci „stare” małżeństwo,
  • przy separacji nie mamy obowiązku wykazywania trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego,
  • po rozwodzie można wrócić do swojego panieńskiego nazwiska, czego nie można uczynić pozostając w separacji,
  • po orzeczeniu wyroku rozwodowego wobec małżonków nie istnieje obowiązek do wzajemnej pomocy, co natomiast w przypadku separacji obowiązuje przez cały okres jej trwania.

11643 udzielonych rozwodów z winy męża (2016).

Rozwód bez orzekania o winie

Aby można było mówić o rozwodzie warunkiem koniecznym jaki musi wystąpić to trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Tym samym sąd podczas rozprawy rozwodowej bada, czy doszło do zerwania wszelkich więzów między małżonkami tj. duchowe, fizyczne i gospodarcze. Sąd ocenia również trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Przesłankami do orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka są: niewypełnianie obowiązku wspólnego pożycia; brak pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym nieuczestniczenie w wychowaniu wspólnych dzieci; brak lojalności oraz wierności; naganne postępowanie wobec dzieci oraz małżonka; alkoholizm; narkomania; hazard oraz inne kłopoty finansowe. Powyższe przesłanki nie są oczywiście jedynymi, lecz są najczęściej spotykanymi. Mając na uwadze powyższe należy również wskazać, że strona wnosząca pozew o rozwód z orzeczeniem o winie musi wykazać przed sądem, że nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz dołożyła wszelkiej staranności, aby sytuację rodzinną poprawić, pojednać się, jak również należycie wykonywała obowiązki małżeńskie i rodzinne

Województwo Śląskie jest drugim w Polsce pod względem ilości rozwodów - 8249 rozwodów w 2016 roku.

Rozwód a podział majątku

Sąd na wniosek strony podczas przewodu sądowego i orzeczenia rozwodu może dokonać podziału majątku wspólnego współmałżonków, pod warunkiem, że postępowanie to nie nada zbędnej zwłoki toczącej się już sprawy. Wniosek o podział majątku nie znajdzie uwzględnienia gdy podział majątku został już dokonany lub w przypadku gdy toczy się w tym zakresie odrębne postępowanie o podział majątku wspólnego.

Rozwód a eksmisja

Sąd może orzecz o eksmisji jednego z współmałżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania w przypadku, gdy współmałżonek swoim nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie np. poprzez upojenia alkoholowe, awantury.

W 2016 roku udzielono 28166 rozwodów gdzie współmałżonkowie są w wieku 20-24 lata.

Rozwód a kredyt hipoteczny

W ocenie banku również po rozwodzie byli współmałżonkowie są kredytobiorcami, a podział majątku wspólnego nie tyczy się wzajemnie zaciągniętych długów i zobowiązań. Należy pamiętać, że rozwód sam w sobie nie stanowi zmian w umowie kredytu. W takim przypadku należy przejąć dług współmałżonka na siebie. Do takiego przejęcia długi wymagana jest zgoda banku jak i współmałżonka zrzekającego się kredytu hipotecznego. Gdy bank nie widzi przeciwskazań do przejęcia długu do umowy sporządzany jest aneks do wcześniej zawartej umowy.

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że któryś ze współmałżonków nadal przebywa w tym okręgu. Jeżeli nie to sądem właściwym będzie sąd dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Źródło danych statystycznych: GUS

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie rozwodu?

Bezpłatna wycena porady prawnej, odpowiedź do 48 godzin!

Rozwód cywilny czy separacja? Sprawdź różnicę!
5 (100%) 1 głos(ów)