testament

Spadek po rodzicach w ostatnim czasie jest bardzo często przekazywany za pośrednictwem testamentu. Takie zdarzenie ma najczęściej zastosowanie gdy rodzice mieli więcej niż jedno dziecko lub w przypadku gdy chcą, aby spadkobierców było więcej. Tym samym testament jest to rozdysponowanie swojego majątku na wypadek śmierci. Obejmuje on rozdysponowanie majątku tylko jednego spadkodawcy, tym samym nie można sporządzać testamentu wspólnego.

Testament

Może on zostać sporządzony jak i odwołany jedynie przez osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Tak więc, nie może zostać spisany, ani odwołany przez przedstawiciela spadkodawcy. Ponadto może zostać odwołany w każdym czasie, zarówno w całości, jak i jego poszczególne postanowienia.

Testament może zostać odwołany również przez sporządzenie nowego testamentu bądź w zamiarze odwołania zniszczy się go lub pozbawi cech, od których zależy jego ważność, bądź też dokona się w nim takich zmian, z których wynika wola jego odwołania.

W przypadku gdy spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Testament powinien być tłumaczony w sposób zapewniający możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. W przypadku gdy testament może być tłumaczony na kilka sposobów, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwoli utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i jednocześnie nadać im rozsądną treść.

Nieważność testamentu

Nieważność testamentu zachodzi w przypadku gdy został on dotknięty następującymi wadami oświadczeń woli:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
  • pod wpływem groźby.

Rodzaje testamentów

Testamenty zwykłe:

testament własnoręczny (holograficzny) – jest to testament napisany w całości pismem ręcznym, własnoręcznie podpisany i opatrzony datą,
testament notarialny – jest to testament sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego,
testament allograficzny – sporządzony poprzez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez:

  • spadkodawcę,
  • osobę, wobec której wola została oświadczona,
  • świadków.

W przypadku gdy spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole oraz wskazać przyczyny braku podpisu.
Testamentu opisanego w pkt. 3 nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme.

Zdarza się, że protokół sporządzony przy testamencie alograficznym nie spełnia wszystkich kodeksowych wymogów, w związku z czym taki testament jest nieważny.
Praktyka sądownicza wybrnęła jednak z tego w ten sposób, iż gdy spełnione zostają wymogi testamentu szczególnego w postaci testamentu ustnego, to traktuje się ostanie oświadczenie woli testatora właśnie jako złożone w postaci testamentu ustnego.

Testamenty szczególne:

testament ustny – powstaje, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Aby testament był skuteczny, ostatnia wola spadkodawcy musi być oświadczona w obecności co najmniej 3 świadków, a oświadczenie spadkodawcy w ciągu roku musi być spisane. W przypadku gdy spisanie testamentu nie jest możliwe w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy wola spadkobiercy będzie potwierdzona przed sądem przez trzech, względnie dwóch świadków,
testament podróżny – spisany podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym przed kapitanem tego statku,
testament wojskowy – dowódca spisuje wolę spadkodawcy, podaje datę jej spisana, następnie wszyscy podpisują ten testament.

Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie testamentu?

Bezpłatna wycena porady prawnej, odpowiedź do 48 godzin!

Spadek po rodzicach – testament notarialny
5 (100%) 1 głos(ów)